Formula of ionic compounds - 1 | Ionic and Covalent Compounds

General Chemistry 1 - Formula of ionic compounds - 1

Give the formula of the following compounds:

 

  • Iron(III) bromide
  • Chromium(III) oxide 
  • Copper(II) cyanide
  • Lead(IV) oxide 
  • Mercury(II) iodide
  • Iron(III) bromide ⇒ FeBr3
  • Chromium(III) oxide ⇒ Cr2O3
  • Copper(II) cyanide ⇒ Cu(CN)2
  • Lead(IV) oxide ⇒ PbO2
  • Mercury(II) iodide ⇒ HgI2